Cameron Wallis (Montreal) w/ Alberto Marsico Trio (Italy)

Cameron Wallis (sax)

Alberto Marsico (Organ)

Dave Laing (Drums)