NY’s Jon Gordon with Luis Deniz Quintet

Jon Gordon & Luis Deniz- Alto Saxes

Chris Donnely- Piano

Devon Henderson- Bass

Ethan Ardelli- Drums